Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

پشتیبــانــی

خدمات پشتیبانی و نگهداری در حوزه های زیر ارائه می گردد. ( Online Support 7 * 24 )

 

پشتیبانی فنی نرم افزار و ماژول های طراحی شده

    ** بررسی و رفع مشکلات و نواقص فنی نرم افزارهای تولید شده بر اساس گزارش کارفرما
    ** تحلیل، طراحی و تولید زیرسیستم های جدید مورد نیاز کارفرما
    ** مشاوره و ارائه راه حل های جدید در نرم افزار بر اساس شناخت مختصات فعالیت کارفرما
    ** بررسی صحت عملکرد نرم افزار و بانک اطلاعاتی به صورت مستمر در طول مدت پشتیبانی
     

 پشتیبانی فنی

    ** به روز رسانی نسخه پورتال و  سایت به آخرین نسخه منتشر شده  در طول مدت پشتیبانی
    ** به روز رسانی نسخه ماژول های پورتال به آخرین نسخه منتشر شده در طول مدت پشتیبانی
    ** بررسی و رفع مشکلات و نواقص گزارش شده از سوی کارفرما.
    ** بررسی صحت عملکرد پورتال و بانک اطلاعاتی به صورت مستمر در طول مدت پشتیبانی
    ** معرفی ماژول ها و امکانات جدید پورتال به کارفرما و پیشنهاد ابزارهای متناسب با زمینه فعالیت ایشان
    ** مشاوره و ارائه راه حل های متناسب با زمینه فعالیت کارفرما جهت تولید و توسعه ماژول های جدید.

 

پشتیبانی محتوایی

    ** طراحی معماری محتوایی پورتال و ساختار راهبری کاربر در آن
    ** طراحی و تدوین نظامنامه محتوایی پورتال
    ** مدیریت تیم محتوایی پورتال و ایجاد ساختار مدون به روز رسانی
    ** طراحی و تدوین محتوا به سفارش کارفرما با ایجاد و استفاده از تیم های متخصص در حوزه محتوایی مربوطه